Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden
Euro Start Uitzendbureau

Algemene voorwaarden voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering

Artikel 1. Algemeen

 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer.
 2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan Euro Start Uitzendbureau.
 3. Onder Overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de werving en selectie van personeel ten behoeve van Opdrachtgever, welke bestaat uit de opdrachtbevestiging tezamen met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de werving en selectie van personeel.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn van toepassing per datum van publicatie zoals genoemd in artikel 2 lid 6.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtgever.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 6. Indien er wijzigingen plaatsvinden in de algemene voorwaarden, worden deze op www.eurostartuzb.nl gepubliceerd.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt slechts tot stand, indien Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer ondertekent, waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de betreffende opdracht staan verwoord. Tevens komt de Overeenkomst tot stand, indien Opdrachtnemer feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.
 2. De overeenkomst met Opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan door Opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging is vermeld tezamen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Aanbiedingen/offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Opdrachtnemer, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering opdracht

 1. De wijze van uitvoering van de opdracht wordt beschreven in de opdrachtbevestiging. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden zal Opdrachtnemer de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en onder de Overeenkomst is uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Voor zover niet beschreven in de opdrachtbevestiging of in geval van onvoorziene omstandigheden, verplicht Opdrachtnemer zich tot uitvoering van de opdracht in het beste belang van de opdracht en de bij de opdracht betrokken partijen.
 3. Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan iedere organisatie waarmee Opdrachtgever op enigerlei wijze in een concernverhouding staat of anderszins is gelieerd.

Artikel 6. Duur van de opdracht

Om de flexkracht ter beschikking te kunnen stellen, sluit de uitzendonderneming een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over o.a. de door de flexkracht te vervullen functie, het tarief en de duur van de opdracht.
De uitzendonderneming stemt de duur van de opdracht zo goed mogelijk af met de opdrachtgever. Er zijn een aantal mogelijkheden:

 • Een opdracht met vooraf bepaalde of bepaalbare perioden waarbij in beginsel niet van de overeengekomen periode kan worden afgeweken, tenzij dit uitdrukkelijk tussen de uitzendonderneming en opdrachtgever wordt afgesproken.
 • Een opdracht voor een periode van minstens zes (6) maanden geldt dat kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (1 maand). Zie Artikel 21.

De uitzendonderneming behoudt zich het recht voor de flexkracht te vervangen of de opdracht te beëindigen als de opdrachtgever zijn
verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht en/ of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.

Artikel 7. Werkprocedure

 1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
 3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
 4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen 1 week na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendonderneming bij de selectie.

Artikel 8. Arbeidsduur en werktijden

 1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht kunnen in overleg worden aangepast aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
 2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet.
 3. Indien en voor zover de uitzendkracht voor de uitvoering van de opdracht specifieke scholing dan wel (werk)instructies behoeft, worden de uren die de uitzendkracht aan deze scholing en/of (werk) instructies besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan opdrachtgever tenzij dit anders wordt overeengekomen.
  Ten aanzien van overige niet specifiek voor de opdracht benodigde scholing worden de hiervoor benodigde afwezigheidsperioden in overleg tussen opdrachtgever en de uitzendonderneming vastgesteld en zo mogelijk bij aanvang van de opdracht overeengekomen. Opdrachtgever is over deze perioden het opdrachtgeverstarief verschuldigd tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
 2. ‘Doorlenen’ van de uitzendkracht door de opdrachtgever is niet toegestaan; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
 4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 6. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit niet goede uitoefening van leiding en toezicht op de uitzendkrachten.
 7. De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 10. Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 2. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. De opdrachtgever zal alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, en de uitzendonderneming hiervan vrijwaren, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 7. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11. Opdrachtgeverstarief

 1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
 2. Indien op enig moment, de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle bij de opdrachtgever geldende elementen van de inlenersbeloning meegenomen.
 3. Naast het in lid 2 bedoelde geval is de uitzendonderneming in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de
  looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

  • als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
  • als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
  • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
 4. Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel heeft de uitzendonderneming de mogelijkheid het opdrachtgeverstarief te indexeren. Deze indexering zal worden gebaseerd op de stijging van de Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens tussen de aanvangsdatum van de opdracht en de datum van indexering van het opdrachtgeverstarief. De uitzendonderneming zal het geïndexeerde opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de indexering schriftelijk aan opdrachtgever doen toekomen.
 5. Indien de (markt)omstandigheden hiertoe dringend aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de uitzendonderneming, heeft de uitzendonderneming, onverminderd het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, de mogelijkheid het opdrachtgeverstarief te wijzigen met een door de uitzendonderneming te bepalen bedrag of percentage. De uitzendonderneming zal het gewijzigde opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de wijziging schriftelijk aan opdrachtgever doen toekomen.
 6. Indien de opdrachtgever in strijd met de leden 2 en 3 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 7. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan blijven de uurbeloning en het opdrachtgeverstarief ongewijzigd. Dit laat echter onverlet dat de uitzendonderneming en de uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd.
 8. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 12. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht Algemeen

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een ter beschikking gestelde uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde. Daarbij wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een  uitzendkracht verstaan:
  • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht voor hetzelfde of ander werk;
  • Het ter beschikking laten stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
  • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.
 2. De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
 3. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan zolang de uitzendovereenkomst tussen uitzendonderneming en de uitzendkracht niet rechtsgeldig is geëindigd.
 4. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
 5. Indien en voor zover de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die uitzendkracht op basis van die opdracht 12 maanden en/of 2088 uren arbeid heeft verricht, is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over 2088 uren minus de op basis van de opdracht reeds door die uitzendkracht gewerkte uren.
 6. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een uitzendkracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen uren) over de resterende duur van de opdracht. Een en ander met dien verstande dat de opdrachtgever altijd tenminste de in lid 6 genoemde vergoeding is verschuldigd.
 7. De opdrachtgever is de in lid 6 genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen 12 maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd (ongeacht of deze was gebaseerd op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd), rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen 12 maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
 8. Indien een (potentiële) opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van de uitzendonderneming met een (aspirant) uitzendkracht in contact is gekomen, bijvoorbeeld doordat deze door de uitzendonderneming aan hem is voorgesteld, en deze (potentiële) opdrachtgever met die (aspirant) uitzendkracht binnen 12 maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding aangaat zonder dat er een terbeschikkingstelling tot stand komt, is de (potentiële) opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 30% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken (aspirant) uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, zulks over een periode van 12 maanden en/of 2088 uren. De opdrachtgever is deze vergoeding ook verschuldigd indien de (aspirant) uitzendkracht rechtstreeks of via derden de opdrachtgever benadert en/of aldaar solliciteert naar aanleiding waarvan met de betreffende (aspirant) uitzendkracht een directe of indirecte arbeidsverhouding wordt aangegaan. Ingeval de uitzendonderneming en de desbetreffende (aspirant) uitzendkracht nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van zijn bruto jaarsalaris, dan is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming dadelijk en ineens, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd ter hoogte van € 20.000,- exclusief BTW, onverlet het recht van de uitzendonderneming om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde (persoons)gegevens van een flexkracht en/of kandidaat, die voor en gedurende de opdracht door de uitzendonderneming kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken. Opdrachtgever zal daartoe de flexkracht en/of kandidaat tevens worden geïnformeerd over de wijze van verwerking en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.
 2. De door opdrachtgever aan de uitzendonderneming verstrekte (persoons)gegevens worden verwerkt met als doel:
  • opdrachten van de opdrachtgever uit te kunnen voeren
  • opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de dienstverlening van de uitzendonderneming
  • met de opdrachtgever een handelsrelatie aan te gaan en deze te kunnen onderhouden
  • deze te verstrekken aan bedrijven en/ of personen die door de uitzendonderneming zijn ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde taken.

De door opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens kunnen daarnaast worden gebruikt om de opdrachtgever per e-mail te
informeren over producten en/of diensten van de uitzendonderneming.
De opdrachtgever kan op elk moment aangeven hier niet van gediend te zijn door een e-mail te sturen naar het algemene mailadres
van Euro Start.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor zover dit blijkt uit dit Artikel 15.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtnemer bij de vervulling van haar verplichtingen onder de Overeenkomst tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichting onder de Overeenkomst, welke tekortkoming een goed, met vakkennis uitgeruste en met zorgvuldigheid handelende opdrachtnemer in dit vakgebied had kunnen en had moeten vermijden.
 3. Enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarin een redelijke  termijn tot herstel van de tekortkoming is gegeven, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort is blijven schieten. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer onder de Overeenkomst in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, of wegens een inbreuk van een garantieverplichting en in geval van onrechtmatige daad of uit andere hoofde, is beperkt tot de vergoeding van de aantoonbare directe schade tot maximaal het bedrag
  van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief B.T.W. zulks echter met een maximum van 300.000 Euro.
 4. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill en schade door bedrijfsstagnatie, wordt hierbij uitgesloten.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking in dit Artikel 15 komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel.
 6. Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade aan Opdrachtnemer gemeld wordt. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van 1 week na constatering van de tekortkoming.
 7. Artikel 15 lid 2 is niet van toepassing indien de opdrachtnemer niet volgens de Arbowet heeft gehandeld. De leiding en het toezicht op het werk van de flexkracht en de werkomstandigheden liggen bij de opdrachtgever. Dit betekent dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor dit werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor de veiligheid betreft, is in de Arbowet geregeld, dat de opdrachtgever is aan te merken als de ‘werkgever’ in de zin van de wet. De opdrachtgever is in het verlengde hiervan aansprakelijk als zich schade voordoet en hij vrijwaart de uitzendonderneming daarvoor. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien.

Artikel 16. Werving en selectie – Algemeen

 1. Werving en selectie is de opdracht waarbij de uitzendonderneming ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meerdere kandidaten selecteert en deze introduceert bij de opdrachtgever. Van een succesvolle vervulling van werving en selectieopdracht is sprake indien een door de uitzendonderneming voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert.
 2. De wijze waarop de werving en selectieopdracht wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en afspraken worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

Artikel 17. Werving en selectie – Honorarium

 1. Het honorarium voor werving en selectie opdrachten bedraagt 20% van het all-in bruto jaarinkomen op basis van een fulltime dienstverband van de geselecteerde kandidaat. Onder het all-in bruto jaarinkomen worden eveneens vakantiegeld, een eventuele 13e maand en/of winstuitkering/ bonus begrepen. Bij de berekening van het jaarinkomen wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband zoals dat bij de opdrachtgever geldt, ongeacht of de kandidaat fulltime of parttime in dienst treedt.
 2. De fee omvat de kosten voor de uitgevoerde werving en selectieprocedure. Bijkomende kosten, zoals gevoerde sollicitatiegesprekken van de kandidaat bij de opdrachtgever, kosten voor een eventuele psychologische test en advertentiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Wanneer de opdracht ingetrokken wordt, nadat de uitzendonderneming een selectie van één of meerdere kandidaten heeft voorgesteld, worden de reeds geïnvesteerde uren tegen een tarief van € 100,- exclusief BTW per uur in rekening gebracht met een minimum van €1500,- exclusief BTW.
 4. Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op de datum van de acceptatie van de arbeidsovereenkomst door de geselecteerde kandidaat.
 5. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt of enigszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming.

Artikel 18. Facturatie

 1. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Opdrachtnemer te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervallen alle rechten van Opdrachtgever daaromtrent.
 2. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op opschorting of verrekening.

Artikel 19. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde op de bankrekening van Opdrachtnemer. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Opdrachtnemer geldt niet als bevrijdende betaling.
 2. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar, terwijl Opdrachtnemer tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt berekend.
 3. In geval van te late betaling is Opdrachtgever gehouden de buitengerechtelijke kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 150 Euro.
 4. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.
 5. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 20. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Opdrachtgever als zodanig schriftelijk is aangeduid.
 3. Opdrachtnemer zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 21. Beëindiging overeenkomst

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring te beëindigen:
  • a. indien de wederpartij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen, en na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, tekort blijft schieten, tenzij de tekortkoming de beëindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
  • b. indien aan Opdrachtnemer of Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend;
  • c. wanneer Opdrachtnemer of Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
  • d. indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn, waarbij van partijen, of van één der partijen niet kan worden gevergd de
   overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
 3. Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de verplichtingen die zijn bedoeld na het einde
  van de overeenkomst te blijven bestaan, specifiek te weten Artikel 7.1 BW en aanverwante bepalingen.

Artikel 22. Overmacht

 1. Geen der partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst van Opdracht (met uitzondering van betalingsverplichtingen), indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Wanneer de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst overeenkomstig Artikel 21 te beëindigen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken en omstandigheden, welke buiten de redelijke invloedsfeer van Opdrachtnemer liggen, waaronder in elk geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: (1) extreme weersomstandigheden, ziekte, epidemieën; (2) stakingen en/of andere vergelijkbare acties al dan niet rechtmatig; (3) falende elektriciteitsvoorzieningen, telecommunicatievoorzieningen, en/of openbare vervoersvoorzieningen.

Artikel 23. Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam of, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.